bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

Statut
Stowarzyszenia
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej


Rozdział I
Postanowienia ogólne
Paragraf 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej.
Paragraf 2
1. „ Stowarzyszenie skupia osoby pragnące prowadzić działalność artystyczną w zakresie kultywowania tradycji i
folkloru polskiego, a w szczególności oryginalnych elementów kultury ludowej okolic Kutna.
2. Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
a. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
c. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Działalność wymieniona w pkt. 1 może stanowić działalność odpłatną Stowarzyszenia.
Paragraf 3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kutno.
Paragraf 4
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
Paragraf 5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
Paragraf 6
Stowarzyszenie ma prawo do wstępowania do organizacji polskich i międzynarodowych, których działalność jest
zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia.
Paragraf 7
Stowarzyszenie działa na podstawie:
a. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
b. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.),
c. niniejszego Statutu,
d. innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.


Rozdział II
Cele i sposoby działania
Paragraf 8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej w kraju i za granicą.
2. Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej. Rozwijanie i pomnażanie dorobku
kultury narodowej i ludowej.
3. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru.
4. Prowadzenie działalności artystycznej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej określonej Statutem.
5. Upowszechnianie działań mających na celu rozwój artystyczny dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. Animacja wydarzeń kulturalnych promujących polską tradycje patriotyczną, folklorystyczną, ludową i religijną.
7. Jednoczenie środowiska artystycznego i nieartystycznego dla harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych.
Wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju kulturalnego.
8. Promowanie i wzmacnianie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.
Paragraf 9
Określone w paragrafie 8 cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Naukę tańca, śpiewu i muzyki.
2. Prowadzenie zespołów: tanecznych, chóru i kapeli .
3. Organizowanie i uczestnictwo w publicznych imprezach kulturalnych.
4. Uczestnictwo w imprezach artystycznych, kulturalnych, folklorystycznych, organizowanych przez podmioty
obce.
5. Tworzenie środowiska sprzyjającego aktywnemu uczestnictwu w kulturze i sztuce.
6. Organizowanie warsztatów artystycznych, wystaw, festiwali, spotkań z artystami i twórcami ludowymi i innych
imprez artystycznych.
7. Działalność popularyzatorską i edukacyjną w obszarze zjawisk artystycznych.
8. Upowszechnianie sztuki i działalności artystycznej w ośrodkach oddalonych od centrów kulturalnych.
9. Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych.
10. Inicjowanie działalności wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki.
11. Współpracę z władzami miasta i powiatu oraz placówkami kulturalnymi i oświatowymi w celu promowania i
organizowania twórczości artystycznej.
12. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i związkami twórczymi, instytucjami reprezentującymi kulturę i
sztukę w celu inicjowania działań kulturalnych, edukacyjnych i wydawniczych.
13. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Paragraf 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. Członków zwyczajnych,
b. Członków wspierających,
c. Członków honorowych.
Paragraf 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Małoletni, w wieku 16- 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą zostać członkami
zwyczajnymi Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Małoletni, w wieku poniżej 16 lat, mogą za zgodą opiekunów prawnych być członkami zwyczajnymi
Stowarzyszenia, jednakże bez prawa do głosowania na Walnych Zgromadzeniach oraz bez korzystania z czynnego i
biernego prawa wyborczego.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia,
która udzieli mu pomocy finansowej lub w jakikolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela delegowanego przez jej organ zarządzający.
Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia. Członkowie wspierający mają prawo
uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i w Walnym Zgromadzeniu. Członek wspierający posiada głos doradczy.
Nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która członkostwo honorowe nabyła Uchwałą
Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu. Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członka
zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach
Zarządu przysługuje mu głos doradczy. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego
zadań statutowych, przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Paragraf 12
1. Warunkiem przyjęcia na członka Zespołu jest złożenie deklaracji.
2. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz
adres zamieszkania.
3. O przyjęciu do Zespołu decyduje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
Członkostwo powstaje z dniem podjęcia Uchwały o przyjęciu.
4. Zarząd informuje zainteresowanego o przyjęciu lub odmowie w formie pisemnej.
5. Założyciele, którzy podpisali listę założycieli Stowarzyszenia, dołączoną do wniosku o rejestrację stowarzyszenia,
stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu stowarzyszenia.
Paragraf 13
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
a. Uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia i zgłaszania wniosków w sprawach
związanych z jego działalnością.
b. Udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania zwołania Walnego
Zgromadzenia i umieszczania w porządku obrad swoich propozycji.
Członkowie honorowi, członkowie wspierający i członkowie małoletni nie
mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.
c. Biernego i czynnego prawa wyborczego z zastrzeżeniem paragrafu 11
ust.3,4,5.
d. Wolnego wstępu na imprezy artystyczne organizowane przez Stowarzyszenie.
2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
a. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. współpraca z Zarządem Stowarzyszenia w celu efektywnej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c. dbałość o dobro i rozwój Stowarzyszenia i poszanowanie jego mienia,
d. terminowe uiszczanie składek członkowskich, z wyjątkiem członków wspierających i członków honorowych.
Paragraf 14
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w razie:
a. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego osobowości prawnej,
b. wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
c. pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu w razie rażącego naruszenia postanowień Statutu, a także wskutek
nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku. Uchwały o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od
uchwały tej członek może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji o
wykluczeniu z członkostwa wraz z uzasadnieniem.
Postanowienia paragrafu 14 stosuje się również do członków wspierających i honorowych.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
Paragraf 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
Paragraf 16
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Zwołuje Zarząd co najmniej 1 raz w roku w pierwszym kwartale.
3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w pkt. 2, przez Zarząd, Zwyczajne Zgromadzenie może
być po uprzednim wezwaniu Zarządu do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołane bądź przez
Komisję Rewizyjną bądź przez 1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd bądź, w przypadku, o którym
mowa w pkt. 3, Komisja Rewizyjna lub 1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania informuje
członków w sposób zapewniający skuteczność poinformowania minimum na 14 dni przed terminem.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie, z inicjatywy Zarządu, na pisemne
żądanie Komisji Rewizyjnej bądź na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku,
obraduje i podejmuje decyzje w sprawach, dla których zostało zwołane.
7. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w trybie, o którym mowa w
pkt. 6, Komisja Rewizyjna oraz 1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania uzyskuje kompetencję do
samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd, bądź w przypadku, o
którym mowa w pkt. 7 Komisja Rewizyjna lub 1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania informuje
członków w sposób zapewniający skuteczność poinformowania minimum na 14 dni przed terminem.
9. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie może się odbyć ze wzglądu na brak co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, który może zostać wyznaczony nie
wcześniej niż po 30 minutach od pierwszego terminu.
10. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku przez Zarządu, kompetencja do zwołania Walnego
Zgromadzenia w drugim terminie przechodzi na Komisję Rewizyjną i 1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych
do głosowania.
Paragraf 17
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:
a. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok.
b. Podejmowanie uchwał programowych.
c. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.
d. Przeprowadzanie wyborów uzupełniających do władz Stowarzyszenia.
e. Rozpatrywanie odwołań od decyzji pozostałych władz Stowarzyszenia.
f. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
g. Udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia.
h. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
i. Zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, struktury organizacyjnej Stowarzyszenia.
j. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
k. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w
paragrafie 14 pkt. a) i c).
l. Rozpatrywanie innych spraw, na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli zostaną umieszczone w
porządku obrad.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby
członków Stowarzyszenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach ustalenia składki członkowskiej oraz pozbawienia członkostwa z
przyczyn określonych w paragrafie 14 pkt. b) zapadają większością co najmniej 50% oddanych głosów.
4. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dla których
zarządza się głosowanie tajne.
5. Zmiany Statutu dokonywane są uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 (dwie trzecie) głosów
w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie można rozwiązać na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzy
czwarte) głosów w obecności co najmniej 2/3 (dwie trzecie) liczby członków Stowarzyszenia.
Paragraf 18
Zarząd Stowarzyszenia :
1. Zarząd Stowarzyszenia jest władzą najwyższą w okresie miedzy Walnymi Zgromadzeniami i składa się z 5
członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem i jest przez nie wybierany i odwoływany.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika na pierwszym
posiedzeniu Zarządu po Walnym Zgromadzeniu.
5. Zarząd działa w oparciu o Regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
6. Do obowiązków Zarządu należą:
a) racjonalne gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Stowarzyszenia, zatwierdzenie budżetu oraz jego
zmian,
b) występowanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go,
c) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
d) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz uczestniczenie w nich,
e) proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie projektów uchwał,
f) sporządzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu,
g) opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów i innych dokumentów w zakresie działania Zespołu,
h) udostępnianie Komisji Rewizyjnej i zewnętrznym organom kontrolnym żądanych materiałów,
i) przyznawania członkostwa i wykluczenia członków,
j) ustanowienia i odwołania pełnomocnictwa.
7. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
8. Członkowie Zarządu wykonują swoją pracę społecznie i nie mogą wykonywać innej płatnej pracy w
Stowarzyszeniu. Nie dotyczy to kierownika Stowarzyszenia, choreografa, kapelmistrza i chórmistrza oraz członków
kapeli, jeśli zostanie on wybrany w skład Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu
pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.
9. Jeśli członek Zarządu trwale nie może wykonywać swoich obowiązków Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru
uzupełniającego w ciągu 2 miesięcy od zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej członkowi Zarządu wykonywanie
obowiązków.
10. Kadencja członka Zarządu kończy się wraz z upływem kadencji Zarządu.
Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Paragraf 19
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia w zakresie gospodarki
finansowej, rachunkowości oraz zabezpieczenia majątku Zespołu.
4. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach określonych w paragrafie 17 pkt.1 lit. a) i g) wymaga
zasięgnięcia opinii Komisji Rewizyjnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoją pracę społecznie i nie mogą wykonywać innej płatnej pracy na
rzecz Stowarzyszenia.
6. Jeżeli członek Komisji Rewizyjnej trwale nie może wykonywać swoich obowiązków, Walne Zgromadzenie
dokonuje wyboru w ciągu 2 miesięcy od zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej członkowi Komisji wykonywanie
obowiązków. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z upływem
kadencji Komisji.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, pozostawać członkami
Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi”.
Paragraf 20
1. Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia, w tym również oświadczenia majątkowe Stowarzyszenia, mogą być
składane lub podpisywane przez dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, tj. Prezesa i członka Zarządu.
2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do wykonania określonego rodzaju spraw, ustalając w drodze uchwały
zakresu umocowania. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane. Odwołanie wymaga uchwały Zarządu.
Paragraf 21
1.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 członków. Przy jednakowej
ilości głosów głos Prezesa jest decydujący.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków. Przy
jednakowej ilością głosów konieczne jest zwołanie 3 członków Komisji Rewizyjnej.


Rozdział V
Majątek i gospodarka Stowarzyszenia
Paragraf 22
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a. Składek członkowskich.
b. Darowizn, spadków, zapisów przyjętych zgodnie z przepisami prawa.
c. Ofiarności publicznej.
d. Wpływów z dotacji.
e. Wpływów z działalności statutowej.
f. Dochodów z majątku Stowarzyszenia.
g. Dochodów z działalności odpłatnej.
h. Innych źródeł.
2. Funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego;
d) zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej
organów lub pracownicy, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
Paragraf 23
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i podejmować przedsięwzięcia zarobkowe służące
wypracowaniu i pozyskiwaniu środków na realizację celów i zadań statutowych.
2. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową i służebną wobec działalności statutowej, co oznacza, że
dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.
Cały dochód (nadwyżki przychodów nad kosztami) Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe
Paragraf 24
Zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia przez organ rejestrujący.
Paragraf 25
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
Tekst jednolity Statutu z dnia 22.03.2012 r.Opublikował: Dawid Stanowski
Publikacja dnia: 15.06.2016
Podpisał: Dawid Stanowski
Dokument z dnia: 15.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 207